Pirkkala–Linnainmaa-raitiotien katusuunnitelmaehdotuksia nähtäville Tampereen ja Pirkkalan nettisivuille


Pirkkalan ja Linnainmaan raitiotieosuuksilta tuodaan nähtäville uusia katusuunnitelmaehdotuksia kesäkuun puolivälissä. Tampereen kaupungin nettisivuilla ovat 13.–27.6. nähtävillä Nuolialantien sekä Linnainmaan Citymarketin pohjoispuolelle suunnitellun uuden katuyhteyden, Hennalankaaren, katusuunnitelmaehdotukset. Pirkkalan katusuunnitelmaehdotukset koskevat Partolaa ja Naistenmatkantietä, ja ne ovat nähtävillä kunnan sivuilla 19.6.–31.7.

Katusuunnitelmaehdotuksissa esitetään raitiotien sijainnin lisäksi mm. ajokaistojen, jalankulku- ja pyöräilyväylien sekä istutusten paikat katutilassa. Katusuunnitelmien lisäksi Tampereen Ratikan Pirkkala–Linnainmaa -allianssin sivuilla on tutustuttavana suunnitelmia mahdollisen rakentamisen aikaisista liikennejärjestelyistä, joissa esitetään, miten liikenne eri kulkumuotojen osalta järjestettäisiin rakentamistöiden aikana.

”Tampereella raitiotien katusuunnitelmia on laadittu rinnakkain ja yhteistyössä alueiden asemakaavoituksen kanssa. Esimerkiksi nyt ovat samaan aikaan nähtävillä myös Linnainmaan uutta katuyhteyttä, Hennalankaarta, sekä Rantaperkiötä, Härmälää ja osaa Nuolialantietä koskevat asemakaavaehdotukset”, Tampereen kaupungin kuntatekniikan suunnittelupäällikkö Jouni Sivenius kertoo.

Myös Pirkkalassa maankäytön ja raitiotien suunnitelmat linkittyvät toisiinsa.

”Esimerkiksi Partolan alueella raitiotien suunnitelmat kytkeytyvät laadittaviin maankäytön suunnitelmiin, mutta mahdollistavat myös nykyisten toimintojen jatkumisen alueella. Partolan alueen suunnittelussa on pyritty turvaamaan nykyisten toimintojen vaatimat liikenteelliset ja liiketoiminnalliset edellytykset”, Pirkkalan kunnan yhdyskuntajohtaja Jouni Korhonen toteaa.

Nuolialantien sekä Partolan ja Naistenmatkantien katusuunnitelmaehdotuksia esitellään yleisölle maanantaina 17.6. Pirkkalan Prismalla klo 15–18, osoitteessa Kenkätie 4. Katusuunnitelmaehdotuksista voi jättää muistutuksia Tampereen kaupungin ja Pirkkalan kunnan kirjaamoihin suunnitelmien nähtävillä olon aikana.

Yleisöpalautetta hyödynnetty suunnittelussa

Nyt nähtäville tulevien katusuunnitelmaehdotusten luonnoksia on voinut jo aiemmin kommentoida Tampereen Ratikan Pirkkala–Linnainmaa -allianssin nettisivuilla sekä yleisötilaisuuksissa. Kevään aikana allianssi on myös käynyt useita neuvotteluja muun muassa kiinteistöjen, palveluiden ja muiden uuden raitioreitin varrella toimivien tahojen kanssa, joiden antamien palautteiden pohjalta suunnitelmiin on tehty useita muutoksia.

”Yleisöpalautteen pohjalta on esimerkiksi Nuolialantiellä parannettu pyörätien linjausten sujuvuutta, lisätty puurivejä ja paahderataosuuksia sekä pidennetty ja lisätty kääntymiskaistoja”, Jouni Sivenius mainitsee.
Myös Pirkkalan raitiotieosuutta koskeviin suunnitelmiin on tehty kuntalaisilta saadun palautteen pohjalta lukuisia muutoksia.

”Raitiotie kiinnostaa Pirkkalan asukkaita laajalti ja olemme saaneet suunnitelmista kattavaa palautetta. Niiden pohjalta on tehty useita tarkennuksia esimerkiksi pyöräilyn ja jalankulun suunnitelmiin, jotta reitit olisivat palvelutasoltaan hyviä. Lisäksi on tehty muutoksia liittymä- sekä kaistajärjestelyihin sekä liikenteenohjaukseen liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantamiseksi. Viheralueiden osalta esimerkiksi puiden jaottelua ja ryhmittelyä on tarkennettu”, Jouni Korhonen kertoo.

Suunnitelmien esittelyä Pirkkalan Suupantorilla toukokuussa 2024. Kuva: Pasi Tiitola/Tampereen Ratikan Pirkkala-Linnainmaa -allianssi

Pysäkkien osalta suunnitelmiin ei ole tehty muutoksia. Pysäkkien määrät ja sijainnit perustuvat nykyiseen ja tulevaan maankäyttöön. Lisäksi on huomioitu pysäkin vaikutusalueen tämänhetkiset asukas-, työpaikka- ja palvelumäärät, sekä arvio niiden kehittymisestä tulevaisuudessa.

Nuolialantiellä raitiotie kulkee omalla kaistallaan

Nuolialantiellä raitiotien on suunniteltu kulkevan pääosin katualueen keskellä omalla kaistallaan lukuun ottamatta Valmetinkadun ja Lentokonetehtaankadun välistä osuutta, joka on tarkoitus toteuttaa sekaliikennekatuna katualueen kapeuden vuoksi. Ajoratojen reunoilla on vaihtelevan levyiset puurivien reunustamat viherkaistat tai kivetyt alueet ahtaimmissa paikoissa.

Katusuunnitelmaehdotuksessa esitetään muutoksia useisiin liittymäjärjestelyihin. Nuolialantiellä osa katuliittymistä katkaistaan tai muutetaan suuntaisliittymiksi, joissa voi kääntyä vain oikealle. Myös useat tonttiliittymät muutetaan suuntaisliittymiksi. Kaikki raitiotien ylittävät liittymät varustetaan liikennevaloin ja niissä on suojatieylitys.

Pyöräilyn seudullinen pääreitti jatkuu Nuolialantien pohjoisreunassa. Nuolialantielle on suunniteltu kolme raitiotiepysäkkiä: Lentokentänkadun, Talvitien sekä Tarmonkadun liittymien länsipuolelle. Kaikilla pysäkeillä on valo-ohjattu suojatieylitys. Nuolialantien raitiotiepysäkkien läheisyyteen on myös suunniteltu raitioliikenteen poikkeustilanteita varten bussipysäkit.

Suunnittelualuetta Nuolialantieltä kohti Naistenmatkantietä. Kuva: Pasi Tiitola/Tampereen Ratikan Pirkkala-Linnainmaa -allianssi

Linnainmaan uusi Hennalankaari mahdollistaa sujuvat ja turvalliset kulkuyhteydet

Linnainmaan Mäentakusenkadulle on suunniteltu toteutettavaksi uusi merkittävä vaihtopysäkki, jossa pohjoisen, etelän ja idän bussilinjat kohtaavat raitiotien. Citymarketin pohjoispuolelle on suunniteltu uusi, Hennalankaari-niminen katuyhteys, jolla voidaan vähentää Mäentakusenkadun ruuhkautumista raitioliikenteen aikana. Hennalankaari sijoittuu Aitolahdentien ja Piettasenkadun sekä Linnainmaan Citymarketin ja Lahdentien (vt 12) väliin.
Uusi auto-, jalankulku- ja pyöräliikenteen katuyhteys mahdollistaa sujuvat ja turvalliset kulkuyhteydet, joissa huomioidaan auto- ja joukkoliikenteen sekä jalankulku- ja pyöräliikenteen tarpeet alueella, kun vaihtopysäkki Mäentakusenkadulla on toiminnassa. Lisäksi mahdollistetaan ajoneuvoliikenteen suuntautuminen uudelle kadulle, mikä palvelee alueen kaikkia liikennemuotoja sekä Linnainmaan tulevan joukkoliikenneterminaalin ympäristön liikenteellistä kokonaisratkaisua.

Pirkkalaan kolme raitiopysäkkiä ja päätepysäkki Suupan kuntakeskuksen kohdalle

Pirkkalassa raitiotien linjaus kulkee kuntarajalta Nuolialantietä Kenkätielle, josta raitiotiekäytävä on linjattu kautta Partolan alueen läpi Mustimäentien liittymän kautta Naistenmatkantielle. Kenkätien ja Naistenmatkantien välinen raitiotieosuus kulkee omana väylänään alueen halki. Raitiotiekäytävän ympärille on suunniteltu tarvittavat jalankulun ja pyöräilyn järjestelyt. Raitiotie muuttaa myös Partolan alueen liikekiinteistöjen pihaliittymiä sekä liikennejärjestelyjä. Alueen suunnitelmiin kuuluu myös vesi-, jätevesi- ja hulevesiverkoston uusiminen ja tarvittavilta osin siirtäminen sekä valaistuksen uusiminen. Kenkätien ja Lestipolun liittymään on suunniteltu uusi kiertoliittymä.

Partolan alueen suunnittelussa on pyritty turvaamaan nykyisten toimintojen vaatimat liikenteelliset ja liiketoiminnalliset edellytykset. Naistenmatkantieltä Lestipolulle avataan yhteys, jonka kautta kulku Pirkkalan suunnasta alueen pohjoispuolen liikekiinteistöille mahdollistetaan. Partolan raitiotiepysäkki sijoittuu aukiolle Kenkätien länsipuolelle. Kenkätien osuudelle Lestipolusta etelään on suunnitelmissa myös linja-autoliikenteen pysäkkialue. Isomäentietä sekä Mustimäentietä siirretään nykyisestä länteen päin, mikä mahdollistaa turvallisemmat raitiotien liittymäjärjestelyt sekä riittävät kääntymiskaistajärjestelyt.

Naistenmatkantiellä raitiotien on suunniteltu kulkevan keskellä ja ratoja reunustavat viherkaistat puuistutuksin. Ahtaimmissa paikoissa raitiotietä reunustavat kivetyt tai sepelipintaiset alueet.
Katusuunnitelmaehdotuksessa esitetään muutoksia Naistenmatkantien liittymäjärjestelyihin. Nykyisiä valo-ohjattuja liittymiä säilytetään sekä nykyisin valo-ohjaamattomiin liittymiin lisätään valo-ohjaus. Liittymiin on suunniteltu vasemmalle kääntyville erilliset kaistat. Pakkalantien ja Pirjolantien liittymiä siirretään länteen päin nykyisestä, jotta mahdollistetaan jalankulun ja pyöräilyn yhteydet. Pienelänkujan ja Mäkikadun väliselle osuudelle esitetään Korkeamäen uusi katuliittymä. Keskuskadun ja Mäkikadun liittymä on esitetty siirrettäväksi länteen päin nykyisestä sijainnista. Suupantien risteykseen on esitetty uusi kiertoliittymä.

Pyöräilyn seudullinen pääreitti on suunniteltu Naistenmatkantien eteläreunalle lukuun ottamatta Isomäentien ja Simonpolun alikulkukäytävän välistä osuutta, jossa pääreitti kulkee pohjoisreunalla.
Raitiotielinjan päätepysäkki on suunniteltu Suupan kuntakeskuksen kohdalle. Suupan pysäkki toimii myös vaihtopysäkkinä Pirkkalan kunnan sisäisten bussilinjojen ja raitiotien välillä. Päätepysäkin lisäksi Naistenmatkantiellä on kolme muuta pysäkkiä Haikan, Nuolialan ja Pakkalan kohdilla.

Rakentamisen aikaisten liikennejärjestelyjen suunnitelmat esillä allianssin nettisivuilla

Tampereen ja Pirkkalan nettisivuilla esiteltävien katusuunnitelmaehdotusten lisäksi Tampereen Ratikan Pirkkala–Linnainmaa -allianssin nettisivuilla esitellään myös suunnitelmia siitä, miten liikennejärjestelyt raitiotien mahdollisen rakentamisen aikana voitaisiin toteuttaa. Pääperiaatteena liikennejärjestelyissä on, että autoliikenteelle järjestetään töiden aikana aina vähintään yhdet ajokaistat kumpaankin suuntaan. Jalankulun ja pyöräilyn reitit ohjataan työmaiden ohi turvallisesti. Kiinteistöille ja palveluille kulku järjestetään kaikissa vaiheissa töiden aikana. Myös joukkoliikenteen pysäkkijärjestelyt suunnitellaan etukäteen. Töiden aikana pysäkeille tulee muutoksia, mutta kulkureitit ja pysäkkien saavutettavuus varmistetaan kaikissa vaiheissa.

Päätökset rakentamisesta syksyllä

Tampereen Ratikan Pirkkala–Linnainmaa -allianssin tuottama aineisto Tampereen ja Pirkkalan valtuustojen päätöksentekoon valmistuu syyskuussa. Tavoitteena on, että lokakuussa 2024 Tampereen ja Pirkkalan valtuustot voivat allianssin suunnitelmien ja selvitysten valmiuden puolesta päättää raitiotien rakentamisen aloittamisesta, rakentamisen laajuudesta ja mahdollisesta raitiotieradan vaiheittain toteuttamisesta.

Raitiotien suunnittelusta Pirkkalan ja Linnainmaan välille löytyy tietoa useista kanavista. Tampereen Ratikan Pirkkala–Linnainmaa -allianssin nettisivujen lisäksi sosiaalisen median kanavat (Facebook, X, Instagram) tarjoavat tietoa hankkeen ja suunnitelmien etenemisestä sekä tulevista yleisötilaisuuksista.

Myös Tampereen Ratikka jakaa kanavissaan tietoa jatkosuunnitelmista. Tampereen kaupunki ja Pirkkalan kunta tiedottavat omissa kanavissaan katusuunnitelmista ja asemakaavoista sekä päätöksenteon vaiheista.

Tampereen kaupungin tiedotteet katusuunnitelmien ja asemakaavojen nähtävillä olosta: Nuolialantie >> Hennalankaari>>

Pirkkalan kunnan tiedote katusuunnitelmien nähtävillä olosta >>